Hans Petri kunstwerk

Ontwikkeling Hans Petri kunstwerk

De ontwikkeling van Amstelwijck heeft effect op het gebied rond het Hans Petri kunstwerk, het stuk openbare ruimte gelegen tussen de Reeweg Zuid en de Oosterweg/Van der Steenhovenplein, en het voormalige voorterrein van het Refaja ziekenhuis. Op de plek van het voormalige Refaja ziekenhuis worden woonhuizen gebouwd die grenzen aan de Oosterweg. Het voorterrein van het ziekenhuis wordt een centrale plek tussen Dordtse Hout, Wielwijk, de moskee en Amstelwijck.

Herinrichting openbaar gebied

De autoweg wordt vanuit Dordtse Hout doorgetrokken naar de Laan van Londen. Tussen de moskee El Fath en het openbaar gebied komt een direct fietspad van Amstelwijck naar Wielwijk. Deze ontwikkelingen markeren dan ook een goed moment om de inrichting van het openbaar gebied aan te pakken. Bij de herinrichting van het gebied zal het kunstlandschap van Hans Petri een bepalende rol spelen. Helaas zal de fontein niet meer zoals vroeger water spuiten. Dit komt door de technische staat van de waterleiding, de hoge kosten en andere technische onvolkomenheden.

Omdat het gebied een centrale plek tussen verschillende wijken wordt, willen we ervoor zorgen dat het een fijne verblijfplaats wordt. De afgelopen tijd hebben wij omwonenden en toekomstige bewoners van Amstelwijck gevraagd om wensen en ideeën in te sturen voor dit gebied. Alle ideeën en verlangens zijn overwogen. Er is bekeken wat mogelijk en wenselijk is. Nadat we in maart 2022 een nieuwsbrief special over het ontwerp hebben gemaild is in augustus 2022 het conceptontwerp nog iets aangepast. klik hier voor het aangepast conceptontwerp van augustus 2022. Dat willen we graag met je delen. Het voornaamste uitgangspunt voor de herinrichting van het gebied is het herstellen van het kunstlandschap van Hans Petri.

ontwerptekening Hans Petri kunstlandschap met de Oosterweg

Voorlopig ontwerp inrichting Hans Petri kunstlandschap met de Oosterweg

Met de opgehaalde input zijn we tot de volgende kernwoorden uitgekomen.

Kernwoorden opgehaalde input

• Het kunstwerk proberen we zoveel mogelijk in ere te herstellen. De heuvels en de open en gesloten balans behouden en versterken we. Helaas kunnen we de fontein niet meer repareren. Maar met een nieuw waterelement willen we het water wel weer laten stromen.

• We zorgen voor meer sociale veiligheid. Dat doen we door de dichte bosschages op te schonen en deels zorgvuldig te snoeien. Zo zorgen we voor meer sociale veiligheid. Vanuit de woningen langs De Oosterweg komen er uitzichtplekken op het Hans Petri landschap.

• We behouden de bosschages op het eiland en langs de rand van de Oostkil. Deze hebben een belangrijke waarde voor de biodiversiteit. Daarnaast waarborgen ze de privacy van de inwoners van de Dordtse Hout. Én we versterken de biodiversiteit.

• Vanuit klimaatoogpunt minimaliseren we de asfaltverharding nabij de fonteinen. We onderzoeken of we het asfalt kunnen vervangen door een waterdoorlatende verharding. Dit is meteen ook beter tegen hittestress.

     

Wensen en ideeën

Van de heuvels af kunnen sleeën

In het voorlopig ontwerp is het behoud van de heuvels één van de uitgangspunten. Sleeën blijft hierdoor ook in de toekomst mogelijk.

Meer sociale veiligheid

De bosschages langs de Oosterweg zullen worden bijgesnoeid. Hierdoor kan men vanaf de weg en vanuit de woningen op het gebied kijken.

Speelplek voor kinderen

In het ontwerp hebben we een watertafel opgenomen. Deze heeft meerdere functies. Hiermee verbinden we het water vanuit Amstelwijck met de Oostkil. Het waterelement van het kunstlandschap krijgt een nieuwe invulling. Daarnaast fungeert het als speelelement op warme dagen.
In het ontwerp hebben we ook een vissteiger aan de Oostkil opgenomen.

Weer laten werken van de fonteinen

Helaas is dit niet mogelijk. De pompinstallatie is kapot. Herstel is een te kostbare operatie. Bovendien biedt het geen zekerheid dat de leidingen voldoende zullen functioneren.

Vergroening van de fontein

We willen het kunstlandschap zoveel mogelijk intact laten. Daarom passen we vergroening zoveel mogelijk toe in de rest van het gebied. Zo zullen we de ‘buslus’ vergroenen. Die is toch niet meer in gebruik. Daarnaast betrekken we de moskee bij het gebied door ook daar vergroening toe te passen.

Plekjes om te zitten voor ouders en ouderen

Op een aantal plekken in het gebied zullen we bankjes plaatsen.

Fietsen
Tussen de fonteinen en de moskee loopt een doorgaand fietspad dat Amstelwijck verbindt met Wielwijk.

Voetbalkooi

Het uitgangspunt voor het ontwerp is het intact houden van het kunstlandschap van Hans Petri. Daarom kiezen we er bewust voor geen speelobjecten in het gebied toe te voegen.

Kunnen we blijven wandelen met de hond

Na de herinrichting zijn honden aan de lijn ook weer welkom in het gebied. (Met opruimplicht)

Plek waar jong en oud elkaar kunnen ontmoeten 

In het ontwerp hebben we rekening gehouden met verschillende doelgroepen.

Dichte begroeiing aan de slootkant in verband met privacy.

We behouden de bosschages op de eilanden in de Oostkil. Ook de vegetatie op de oever blijft in stand om de privacy te waarborgen. In de Noordoosthoek hebben we een visplek opgenomen. Deze ligt verscholen achter de begroeide eilanden.

Vervangen wandelpaden en buslus 

We vergroenen de buslus. We vervangen de wandelpaden voor een halfverharding. Deze vermindert hittestress. De padenstructuur is onderdeel van het originele ontwerp van Hans Petri. Daarom willen we deze in stand houden.

Aandacht voor oudere kinderen/jongeren

Aan de Oostkil leggen we een vissteiger aan.

Geen onnodige speelopjecten toevoegen; zie het antwoord bij de voetbalkooi.

Vergroten van het gebied/wandelgelegenheid 

De in onbruik geraakte verkeerslus voegen we aan het gebied toe. Daarnaast willen we de moskee bij het gebied betrekken. Dit doen we door het toevoegen van groen en een wandelpad. De fysieke barrière van De Oosterweg halen we weg door de weg rechtstreeks door te trekken naar de Laan van Londen. Het fietspad vanuit Amstelwijck wordt doorgetrokken richting Wielwijk. Hierdoor ontstaat een betere aansluiting tussen het park en de moskee.

Hoe nu verder?

We maken nu een inschatting van de kosten van het ontwerp en er loopt nader onderzoek naar de staat van het kunstlandschap. Als het budget van het ontwerp rond is komt de uitvoering dichterbij. Dan wordt het conceptontwerp een definitief ontwerp.

In de buurt van het Refaja-locatie vinden nu nog wat werkzaamheden plaats. Zo is De Oosterweg tijdelijk ingericht en worden er nog woningen gebouwd. Momenteel wordt de planning bekeken wanneer het werk het beste kan worden uitgevoerd.