Oostkil – en Polderslootpad

De historische Oostkil

Na de Sint-Elisabethsvloed van 1421 ontstonden de killen van Dordrecht. Killen of kreken zijn watergeulen, die door getijdenwerking vanuit zee het land introkken. De kil in tussen Amstelwijck en Dordtse Hout heet de Oostkil. De Oostkil is belangrijk onderdeel in het gebied. Het water vormt aan de ene kant een buffer en aan de andere kant een verbindend onderdeel met de wijk Dordtse Hout. De kil verloopt grillig en heeft een afwisseling in beplanting. In de Oostkil liggen meerdere eilandjes. Het is een plek waar ruimte is voor ontdekking, verrassing, ontspanning en rust.

Oostkilpad en Polderslootpad

De killen zijn voor het Eiland van Dordrecht een belangrijk onderdeel. Daarom is besloten dat de oevers aan minimaal één zijde openbaar toegankelijk moeten worden. Dit staat in het bestemmingsplan Amstelwijk 2020. Zo kunnen alle bewoners van Dordrecht van deze rijkdom genieten. Er komen dus paden langs het water die aansluiten op de omgeving. Onder andere richting het buitengebied en het parklint van Wielwijk. Een ander belangrijk doel van de paden is een betere verbinding in en om Amstelwijck. Niets heerlijker dan een paar kilometer joggen in de ochtend, of een heerlijk ommetje in de avondzon.

Definitief ontwerp van de paden

Een brug zorgt voor verbinding

Rondom de Amstelwijk Park komen paden langs de Oostkil en de Poldersloot. De poldersloot is een zijtak van de Oostkil en loopt richting de Laan van Londen. Het Oostkilpad loopt langs het water langs Amstelwijck Park en Dordts Buiten. Deze twee deelgebieden worden door de brug over de Poldersloot met elkaar verbonden. De brug is bewust iets verder van de Oostkil gepland, om het bestaande beeld zoveel mogelijk in stand te houden. Het wuivende riet en het water blijven zo veel mogelijk bewaard. Verderop komt nog een tweede brug over de Poldersloot.

Natuurlijke sfeer

Door de verschillende bodemdieptes in kil is de begroeiing in dit deel van Amstelwijck verschillend. Riet, zegge, dotterbloem en reuzenbalsemien; je komt het allemaal tegen. Boomgroepen en struiken zorgen op sommige plekken voor beslotenheid. Afgewisseld door vrijstaande bomen en struiken zoals elzen, wilgen, populieren, hazelaars en bloesembomen als de meidoorn.

Met veel aandacht is de ligging en het materiaal van de paden bepaald. De paden worden aangelegd met halfverharding. Hierdoor ziet het er natuurlijk uit en kan het (regen)water beter weglopen. Beide paden worden niet verlicht.

Gebruik van de paden

Het Oostkilpad is een voetpad dat gebruikt mag worden door fietsers. Gemotoriseerd verkeer is niet toegestaan. Het pad wordt 3 meter breed. Hiermee maken we het pad inclusief. Dit betekent dat het ook te gebruiken is door mensen met een scootmobiel, rolstoel of kinderwagen. Met deze breedte kan iedereen elkaar goed en veilig passeren. Vragen over de breedte en de ligging van het Oostkilpad? Lees hier de onderbouwing.

Het Polderslootpad is een struinpad met een breedte van ongeveer 1 meter breed. Aan allebei de kanten komt een onderhoudsstrook. Struinen betekent “rondsnuffelen om te zien of je iets kunt vinden”. Het pad is voor wandelaars en kronkelt straks tussen het bestaande groen door. Het nodigt uit om op zoek te gaan naar vleermuizen, bijzondere paddenstoelen en vogels.

Onderzoek leidt tot aangepast plan

Bij de geplande paden staan veel bomen en struiken. Om te onderzoeken of de bomen gezond zijn is er een Boomeffect analyse (BEA) gemaakt door een onafhankelijk, extern bedrijf. In deze BEA staat welke bomen ziek, dood of twijfelachtig zijn én welke bomen kunnen blijven staan. Het resultaat van de BEA gaf helaas een treurig beeld. Heel veel bomen zouden moeten worden gekapt.

De gemeente heeft met een team van specialisten gezocht naar een oplossing. Om in één keer een grote kaalslag te voorkomen, is een aangepast plan gemaakt. Het bestaande ontwerp is aangepast, met name de ligging van de paden. Hierdoor kunnen meer bomen blijven staan. Het Polderslootpad wordt een kronkelig pad tussen de bomen door. De zijpaadjes van het Oostkilpad, richting de huizen, zijn verlegd. Ze lopen niet meer kaarsrecht.

Er is een ander beheersplan gemaakt voor het onderhoud. De ’twijfelbomen’, die volgens de BEA niet meer lang te leven hebben, blijven voorlopig staan. In de tussentijd planten we nieuwe bomen en struiken. Op deze manier vallen er geen grote kale plekken en kan het nieuwe groen alvast uitgroeien. Uiteraard bekijken we regelmatig of de twijfelbomen geen gevaar vormen. In het nieuwe plan is ruimte voor bomen en struiken die van nature in het gebied voorkomen.

Kappen van bomen en weghalen van struiken

We ontkomen er niet aan om 36 bomen in deze groenzones te kappen. Ze zijn dood of vormen een gevaar. De meeste van de te kappen bomen staan langs de Poldersloot. De ’twijfelbomen’ worden pas gekapt als ze doodgaan, ziek worden of gevaarlijk zijn.

Naast de bomen is er ook verwilderd groen. Denk hierbij aan bramenstruiken. Dit groen wordt in een onderhoudsbeurt flink gesnoeid om ruimte te geven aan het nieuwe groen.

Meer lezen over hoe wij in Amstelwijk met de bomen omgaan? Klik hier: De bomen in de wijk – Amstelwijck

De eilanden in de Oostkil

De eilanden in de Oostkil zijn heel belangrijk voor de biodiversiteit in de wijk. De eilanden kennen een grote afwisseling van planten en dieren. Naast verschillende soorten bomen zijn ze het terrein van bevers, insecten en vogels. We gaan hier al jaren voorzichtig mee om. Het onderhoud van de eilanden wordt gedaan door de Natuur- en Vogelwacht. Afgevallen takken en omgevallen bomen worden weggehaald. Het vrijkomende hout wordt zo veel mogelijk verwerkt op de eilanden. Het natuurlijke afbraakproces van deze stammen is goed voor de biodiversiteit.

De eilanden staan niet in de BEA. We bekijken wel of we de natuur nog een handje kunnen helpen. Een deel van de eilanden is kaal of heeft maar weinig groen. We maken een plan om hier nieuw groen aan te planten. Zo kunnen we meer bescherming bieden aan alle dieren én komen we tegemoet aan de wens van de mensen in de wijk. De privacy van de bewoners aan de Dordtse Hout zijde wordt hierdoor nog beter beschermd.

Doorsnede ter hoogte van Refaja-locatie

Planning

Het nieuwe plan is in juni 2023 met bewoners, die uitzicht hebben op de paden, besproken. Deze groep bewoners mocht meebeslissen over de soorten bomen en struiken die worden toegevoegd. In september 2023 zijn tijdens een veldbezoek de wensen en ideeën van deze groep bewoners besproken. De stadsecoloog en de gebiedsbeheerder hebben hun visie toegelicht.

Een team van deskundigen heeft een groot deel van de wensen verwerkt. De vastgestelde uitgangspunten zoals hiervoor geschreven blijven van kracht. Begin 2024 is gestart met de snoeiwerkzaamheden aan het Oostkilpad en is er nieuw groen geplant. Gaten in de beplanting zijn opgevuld en slechte en gevaarlijke bomen zijn weggehaald. Ook de aanleg van het Oostkilpad is gestart, dit hopen we eind april afgerond te hebben.

De aanleg van het Polderslootpad volgt later.